Matura 2018 POPRAWKI

Matura 2018 – termin poprawkowy
MATURA POPRAWKA, dla absolwentów którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej oraz złożyli deklaracje na poprawkę
1. część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
2. część ustna – 22 sierpnia 2018 r. (środa), godz. 9:00
na Placu Żołnierza 5.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na
egzaminie maturalnym w 2018 roku

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
język polski
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo zapewnia szkoła
matematyka
linijka – obowiązkowo zapewnia zdający,
kalkulator prosty** – obowiązkowo zapewnia zdający,
cyrkiel – obowiązkowo zapewnia zdający,
wybrane wzory matematyczne – obowiązkowo zapewnia szkoła.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.