Agent Celny

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przyswojenie oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w pracy agenta celnego.
Program kursu obejmuje także aktualne zagadnienia i najnowsze kierunki rozwoju dotyczące współpracy z organami celnymi takie jak:

– zapoznanie z najnowszymi aplikacjami elektronicznymi,
– omówienie wdrożonego programu 24H,
– centralizację odpraw celnych.

Kurs będzie przydatny dla pracowników agencji celnych, składów celnych, wolnych obszarów celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami celnymi. Ukończenie kursu daje możliwość znalezienia pracy w ww. firmach.

Planowane rozpoczęcie zajęć:

28 września 2019r.

Kurs będzie się odbywał w soboty w następujących terminach:

28.09.2019r.

05.10.2019r.

12.10.2019r.

19.10.2019r.

26.10.2019r.

Cena kursu: 1200 zł

W dniu złożenia karty zgłoszeniowej należy wpłacić 25% wartości kursu (300 zł). Kwota ta będzie stanowiła potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie. Pełną sumę należy wpłacić do dnia rozpoczęcia kursu.

Numer konta bankowego: PKO BANK POLSKI 75 1020 4795 0000 9102 0005 8172

• Kurs obejmuje 120 godzin kształcenia.
• Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych,
w skład których wchodzą: podręcznik szkoleniowy opracowany specjalnie na potrzeby uczestników naszego kursu, zawierający pełny zakres przepisów prawnych z komentarzem.
• Powyższy kurs daje Państwu możliwość szybkiego zdobycia atrakcyjnego zawodu, który da Państwu satysfakcję zawodową i finansową. Prosimy jednak pamiętać, że osiągnięcie pożądanego efektu wymaga od Państwa intensywnej pracy zarówno w trakcie kursu jak i po jego ukończeniu.
• Osoby, które ukończą kurs otrzymają stosowne zaświadczenie obowiązujące
w systemie oświaty w Polsce, zgodne z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program zajęć:

1. UNIJNE PRAWO CELNE
1.1 Pojęcia i definicje celne. (1 godz.)
1.2 Elementy kalkulacyjne do naliczania należności celnych: (2 godz.)
– taryfa celna,
– wartość celna towaru,
– pochodzenie towaru,
1.3 Wprowadzenie towaru na obszar UE. (1 godz.)
1.4 Procedury celne: (3 godz.)
– dopuszczenie do obrotu
– procedury specjalne,
– wywóz.
1.5 Zgłoszenia celne: (1 godz.)
– przedstawicielstwo w sprawach celnych,
– rożne formy zgłoszeń celnych,
– upraszczanie zgłoszeń celnych.
1.6 Zwolnienia celne. (1 godz.)
1.7 Dług celny: (1 godz.)
– powstanie długu celnego,
– zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego,
– powiadomienie o długu celnym i księgowanie.
2. REGULACJE KRAJOWE
2.1 Postępowanie celne. (1 godz.)
2.2 Kontrola celna: (1 godz.)
– kontrola zgłoszeń celnych,
– kontrola w siedzibie przedsiębiorców.
2.3 Struktura służby celnej. (1 godz.)
2.4 INTRASTAT: (1 godz.)
– przedstawicielstwo,
– obowiązek zgłoszeń,
– deklaracje.
2.5 Podatek VAT w imporcie i exporcie towarów z poza UE. (1 godz.)
3. PRAKTYCZNE WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
3.1 Wypełnianie dokumentów SAD: (10 godz.)
– wyliczanie należności celnych i podatkowych,
– dokumenty SAD importowe i eksportowe w różnych procedurach celnych w formie pisemnej,
– przygotowywanie zgłoszeń elektronicznych do systemów CELINA, NCTS, ECS (AES).
3.2 Wypełnianie innych dokumentów celnych: (3 godz.)
– wnioski o pozwolenia wydawane przez organy celne,
– dowody pochodzenia (Świadectwa pochodzenia, EUR 1, FORM A, ATR)
– karnety TIR, ATA,
– dokumenty przewozowe (CMR, CIM, itp.)
3.3 Obsługa PUESC (2 godz.)
– utworzenie i zarządzanie kontem,
– uzyskanie i obsługa certyfikatu S.C.,
– rejestracja i aktualizacja podmiotu i reprezentacji,
– podpisywanie dokumentów elektronicznych UPO i komunikaty zwrotne.


WPIS NA LISTĘ UPRAWNIONYCH AGENTÓW CELNYCH

Warunki wpisu na listę agentów celnych w Ministerstwie Finansów:

Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

• Posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych

• Ma pełną zdolność do czynności prawnych

• Wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych

• Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe