Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Głównym celem naszego kursu jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach oraz obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju.

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży kierowany jest do osób, które:

 • ukończyły 18 lat
 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie
 • predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo -wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej,
 • lub jest czynnym instruktorem harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie.

Uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności merytoryczne niezbędne do pełnienia obowiązków kierownika. Poznają obowiązujące przepisy dotyczące życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Nauczą się sporządzać plan pracy wychowawczo – opiekuńczej. Zapoznają się z podstawowymi metodami pracy z kadrą oraz uczestnikami. Jednym słowem nabędą niezbędne umiejętności organizacji pracy kierownika.

Kierownik powinien znać całokształt spraw związanych z organizacją i prowadzeniem wypoczynku, ponieważ od jego pracy zależy właściwe prowadzenie placówki. Kierownik musi posiadać autorytet wśród pracowników oraz uczestników wypoczynku. To on podejmuje decyzje we wszystkich zasadniczych sprawach wychowawczych. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

Zadaniem kierownika wypoczynku jest układanie planów zajęć, ustalanie zakresu pracy i obowiązków wychowawców oraz pozostałego personelu, a także kontrola ich pracy. Ustala wytyczne dotyczące imprez okolicznościowych, wycieczek, prac świetlicowych. Nadzoruje działalność personelu placówki w czasie zajęć w zakresie stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa w placówce. Kierownik wydaje również dyspozycje w sprawach gospodarczych, dysponuje środkami pieniężnymi określonymi w budżecie.

Należy pamiętać o tym, że podczas wypoczynku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wskazane jest jednak, aby te trudniejsze decyzje wychowawcze omawiane były na forum rady pedagogicznej

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  ze zmianami z 09 grudnia 2009r.

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży trwa 10 godzin i jego celem, jest nabycie uprawnień do pełnienia roli kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Koszt kursu wynosi 100 złotych.

Program nauczania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obejmuje zagadnienia:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku  – obowiązujące przepisy.

Zapraszamy serdecznie!