Kurs ewaluacji i pomiaru pedagogicznego

Czas trwania – 120 godzin, w tym 34 godziny pracy własnej (cztery spotkania raz w miesiącu : w piątek po południu 6 godz., w sobotę i niedzielę po 8 godz.)

Liczba uczestników – 26 do 30 osób (podział na dwie grupy ćwiczeniowe)

CELE KURSU – przygotowanie nauczycieli z różnych typów szkół poziomów nauczania do:

 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wewnątrzszkolnych diagnoz;
 • tworzenia narzędzi ewaluacji służących badaniu jakości własnej pracy;
 • planowania kierunkowego, wynikowego i metodycznego;
 • stosowania strategii i zasad obiektywizacji oceny szkolnej i komunikowania wyników pracy ucznia.

Przykłady opanowywanych na Kursie umiejętności szczegółowych:

 • rozróżnianie dziedzin, form rodzajów, strategii i metod ewaluacji dydaktycznej oraz pojmowanie jej jako sposobu wewnętrznego badania jakości pracy szkoły;
 • analiza treści podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych – przetwarzanie planowanej w dokumentach treści na wielostopniowe, nauczycielskie wymagania edukacyjne;
 •  tworzenie różnorodnych planów dydaktycznych: kierunkowych, wynikowych i metodycznych;
 • obiektywizowanie oceny szkolnej – posługiwanie się modelem O-S;
 • planowanie i konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego;
 • redagowanie różnego typu zadań sprawdzających realizację zamierzonych celów edukacyjnych;
 • analiza ilościowa i jakościowa wyników pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego – wykorzystywanie analiz do podnoszenia efektywności kształcenia w szkole;
 • badanie uwarunkowań pracy szkoły, nauczycieli i uczniów za pomocą różnych metod – w tym mierzenie wartości dodanej;
 • przygotowywanie ewaluacji diagnostycznej wstępnej, kształtującej i atestującej: poznanie zasad organizacji badań osiągnięć uczniów w szkole.

Miejsce realizacji: Szkoła zamawiająca Kurs dla swoich nauczycieli lub ODN ,,Delta” – Plac Żołnierza 5 w Szczecinie

Zgłoszenia zbiorowe i indywidualne kierować prosimy na dołączonej Karcie zgłoszenia pod wskazany w niej adres.

Kurs w ,,Delcie” rozpocznie się z chwilą pełnego naboru, o czym zainteresowanych powiadomimy pisemnie (o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Koszt dla jednej osoby wynosi 630 złotych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!