Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych czynnych zawodowo organizowany jest wg programu Departamentu Kształcenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1992r. na podstawie i zgodnie  z Rozporządzeniem MEN oraz MPiPS z dn. 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U Nr 103, poz. 492).

Czas trwania szkolenia:

270 godzin

Terminy zajęć:

wtorki:           od 16oo do 20oo

środy:            od 16oo do 20oo

czwartki:        od 16oo do 20oo

Cena kursu:

1300 zł

Kurs kwalifikacyjny jest organizowany dla nauczycieli (osób prowadzących zajęcia dydaktyczne) posiadających wykształcenie wyższe, nie posiadających  kwalifikacji  pedagogicznych.

Podstawą zaliczenia kursu będą oceny prac kontrolnych przedstawione przez słuchaczy.

 CELE l ZADANIA KURSU

 • uświadomienie założeń edukacji,

 • zapoznanie z systemem edukacji w Polsce,

 • poznanie i wykorzystanie pojęć i umiejętności mechanizmów życia w szkole, w tym:

  • przyczyny niepowodzenia uczniów i słuchaczy,

  • sukces – ucznia i słuchacza – co mu pomaga,

  • czynniki sukcesy i niepowodzeń w pracy nauczycieli

 • wyrobienie umiejętności rozwijania zainteresowań,

 • kształcenie i wykształcenie kreatywnych postaw u słuchaczy,

 • przygotowanie słuchacza do planowania, organizowania i wykonywania zadań

 • związanych z pracą szkoły , w tym przede wszystkim :

 • wyposażenie słuchaczy w zestaw umiejętności organizowania procesu

 • uczenia się,

 • kształtowanie umiejętności stosowania zasad nauczania i właściwych

 • metod oraz technik uczenia się w zależności od treści programowych i warunków pracy,

 • kształtowanie umiejętności prawidłowego oceniania w różnych formach,

 • wdrożenie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji

 • pedagogicznej,

 • opanowanie umiejętności oceny przebiegu lekcji,

 • wyrobienie potrzeby ustawicznego samokształcenia przez nauczyciela i słuchacza.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Karta zgłoszenia na kursy