Kurs pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

Kurs organizowany jest dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych, półinternatach, a także pedagogów szkolnych i innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele, którzy ukończyli Studium nauczycielskie lub wyższe studia z przygotowaniem pedagogicznym.

Kurs organizowany jest zgodnie z programem ramowym „Kursu kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej” MEN, Warszawa – grudzień 1992. Kurs obejmuje 270 godzin. Cena kursu: 1600,- zł.

Celem kursu jest:

  • wyposażenie uczestników w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej w różnych formach pracy opiekuńczo – wychowawczej;

  • poszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie wybranego działu pracy  opiekuńczo – wychowawczej;

  • zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!