Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kurs kwalifikacyjny

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1875), zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. (Dz. U. nr 113, poz. 988 z 2002 r.) w sprawie praktycznej nauki zawodu, nie mające kwalifikacji pedagogicznych. Do ww. rozporządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. , Nr 31, poz. 216 z dnia 27 lutego 2006 r.) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

         Kurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 988 ze zmianami, Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1875),Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycielioraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Celem kursu jest:

  • zapoznanie słuchaczy z siecią instytucji edukacyjnych i systemem szkolnym kraju,

  • dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie jego osobowości,

  • przygotowanie słuchacza do właściwej realizacji procesu kształcenia, w tym ewaluacja uwzględniająca wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

  • wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej,

  • przygotowanie do samokształcenia i kształcenia ustawicznego

Kurs obejmuje 150 godzin – na podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu przeznacza się 60 godzin, a na metodykę nauczania 90 godzin. Cena 900,- zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!