Pedagogika lecznicza – kurs kwalifikacyjny

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy posiadający wykształcenie pedagogiczne, lecz nie mających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu

Cele i zadania kursu:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu,

  • ukazywania swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej,

  • zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne i stymulacyjne),

  • kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu,

  • wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

Kurs obejmuje 270 godzin – wykłady -110 , ćwiczenia audytoryjne – 130, ćwiczenia laboratoryjne -30.

Cena: 1600,- zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!