Asystent osoby niepełnosprawnej

„Koszmarem nie jest niepełnosprawność, ale zatrucie nienawiścią, brak nadziei, marzeń i człowieczeństwa czy zwykła ludzka głupota i brak tolerancji.” – Wiktoria Zender

Chciałbyś pomagać osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich problemów? Jesteś zawsze gotowy nieść im pomoc? Nie zrażają Cię niedoskonałości ludzkie? Jeśli masz na tyle zapału i chęci, aby pracować z ludźmi niepełnosprawnymi polecamy Ci kierunek w naszej szkole – asystent osoby niepełnosprawnej. 

Niepełnosprawni to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy okresowo lub trwale utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,  a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Niepełnosprawność  stanowi  problem  społeczny  i zdrowotny  w naszym kraju. Osobom niepełnosprawnym potrzebne są  określone usługi opiekuńcze oraz odpowiednia rehabilitacja. Obok rehabilitacji  medycznej, psychologicznej, zawodowej,  społecznej,  ważna jest także rehabilitacja środowiskowa. Często usługi  takie, osobom niepełnosprawnym  zapewnia najbliższe  środowisko. Stanowi  je  rodzina oraz społeczność lokalna. Niektórzy nie mają niestety tyle szczęścia i w takich wypadkach  potrzebują pomocy z zewnątrz, doskonałym rozwiązaniem może być właśnie asystent osoby niepełnosprawnej.

Podstawową ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego oraz aktywne uczestniczenie w życiu osoby niepełnosprawnej w obszarze życia osobistego i rodzinnego. Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje przy tworzeniu i realizacji programów rehabilitacji a także dokonuje kompleksowej oceny postępów w tym zakresie.

Asystent osoby niepełnosprawnej to kierunek dla osób:

 • komunikatywnych
 • empatycznych
 • uczciwych
 • życzliwych
 • rzetelnych

Podstawowym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent inicjuje i pomaga w  aktywności rodzinie, najbliższemu otoczeniu osoby niepełnosprawnej, po to, aby udzielić jej jak najefektywniejszej pomocy. Asystent również diagnozuje warunki życia i stara się usuwać wszelkiego typu bariery (psychologiczne, społeczne, architektoniczne i komunikacyjne). Współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych także jest obowiązkiem asystenta.

Ważne cechy w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to: niekonfliktowość, gotowość do wprowadzania zmian, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, opiekunami oraz środowiskiem, w którym przebywa podopieczny. Praca wymaga jednak znacznego wysiłku fizycznego związanego z transportem osób niepełnosprawnych na zabiegi i inne zajęcia.  Asystent powinien również dążyć  do akceptacji osoby niepełnosprawnej  poprzez jej środowisko lokalne, brać udział w jej życiu codziennym  na tyle, na ile wyraża ona na to chęć oraz pomagać jej w rozwoju  pasji i zainteresowań.

Ofert pracy asystent osoby niepełnosprawnej może szukać w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Ośrodkach Pomocy Społecznej prowadzącej działy usług opiekuńczych.

Absolwenci mogą podjąć pracę również w innych krajach Unii Europejskiej, ponieważ tam również  jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę.

Roczny program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • polityka społeczna
 • wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 • asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • promocja zdrowia i profilaktyka
 • zajęcia praktyczne

Absolwent szkoły będzie potrafił:

 • wykonać zadania wynikające z roli asystenta osoby niepełnosprawnej
 • zdiagnozować potrzeby osób niepełnosprawnych
 • nawiązać relacje interpersonalne z osobą niepełnosprawną i jej rodziną
 • nawiązać współpracę z innymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podstawową ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego oraz aktywne uczestniczenie w życiu osoby niepełnosprawnej w obszarze życia osobistego, rodzinnego. Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje przy tworzeniu i realizacji programów rehabilitacji a także dokonuje kompleksowej oceny postępów w tym zakresie.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!

Kierunki Pokrewne:

Masaż

Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Terapia zajęciowa