BHP

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Posiadasz zamiłowanie do ładu, porządku i systematyczności? Chciałbyś być osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo współpracowników firmy? Lubisz pracować z ludźmi? Jeśli tak, to polecamy Ci kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Delta. Zdobyte u nas kwalifikacje zawodowe mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.

W związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wzrastają wymagania co do bezpieczeństwa w środowisku pracy, konieczne jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry w dziedziny bezpieczeństwa i higieny prac. Ostatnimi czasy, bardzo duży nacisk w firmach kładziony jest na zapobieganie wypadkom oraz bezpieczeństwo pracowników. Każda firma zatrudniająca powyżej 20 osób ma obowiązek posiadania specjalisty z dziedziny BHP. Jest to coraz bardziej popularny i pozyskiwany na rynku pracy zawód.

Dobre  warunki pracy to nie tylko dbałość o wygodę  pracowników, ale również dbałość o zachowanie bezpieczeństwa zatrudnionych, tak aby uniknąć wielu zagrożeń na stanowisku pracy. Technik BHP jest osobą odpowiedzialną w firmie za bezpieczeństwo pracowników. Przedstawia pomysły usunięcia ewentualnych zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników  wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń.

Cechy jakie powinien posiadać technik BHP to:

 • dokładność
 • opanowanie
 • konsekwencja
 • cierpliwość
 • zdolności organizatorskie
 • myślenie analityczne, twórcze
 • zamiłowanie do ładu i porządku
 • poczucie odpowiedzialności

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Ma prawo  odsunąć od pracy osobę, dla której praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Praca technika BHP to w dużym stopniu praca z dokumentami. Technik sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Śledzi najnowsze rozwiązania z dziedziny BHP i proponuje ich zastosowanie w zakładach pracy. Wyznacza zadania podstawowych komórek funkcjonalnych, wykonawczych i pomocniczych zakładu pracy. Technik BHP współpracuje z lekarzem przemysłowym, analizuje przyczyny zachorowań na choroby zawodowe i określa działania zapobiegawcze,  ale również prowadzi dochodzenie powypadkowe.  Uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik BHP pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, w normalnych warunkach, na wolnym powietrzu, w ciągłym ruchu. Może również prowadzić szkolenia z zakresu bhp wykonując pracę samodzielnie lub realizować powierzone zadania jako funkcję dodatkową, także dodatkowo płatną.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP
 • służbach BHP

Nauka w szkole trwa 1,5 roku.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego;
 • techniki wytwarzania i materiałoznawstwo;
 • podstawy statystyki, ekonomii i organizacji;
 • toksykologia;
 • podstawy ergonomii i fizjologii pracy;
 • podstawy psychologii i socjologii;
 • prawna ochrona pracy;
 • techniczne bezpieczeństwo pracy;
 • analiza i ocena zagrożeń;
 • szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp;
 • ochrona naturalnego środowiska i ochrona p. ppż.;
 • użytkowanie komputera;
 • zajęcia praktyczne;
 • praktyka zawodowa.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • ustalanie zgodności z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku;
 • rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;- oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania;
 • ustalania okoliczności, przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!