Eksploatacja portów i terminali

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Interesują Cię porty, terminale i lotniska? W przyszłości chciałbyś podjąć pracę związaną z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków? Nie przerażają Cię tematy związane z zagadnieniami ekonomicznymi? Jeśli tak to zapraszamy Cię na kierunek Technik eksploatacji portów i terminali w naszej szkole. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Absolwenci naszej szkoły mogą również podjąć naukę na uczelniach wyższych, na kierunkach takich jak transport lub logistyka.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, to znaczy prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. To również dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności techniki eksploatacji portów znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali.

Kandydat tego kierunku powinien posiadać takie cechy jak:

 • dokładność
 • dobrą organizację pracy
 • odpowiedzialność
 • podzielność uwagi
 • rozwiniętą pamięć wzrokową
 • zręczność rąk
 • odporność na długotrwały wysiłek

Po zakończeniu edukacji nasi absolwenci potrafią obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Nabywają umiejętności w organizowaniu i wykonywaniu prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego. Zajmują się także czyszczeniem, uszczelnianiem, przykrywaniem i odkrywaniem wagonów, otwieraniem i zamykaniem ładowni statków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy również pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji.

Technik eksploatacji portów i terminali posługuje się specjalistycznym słownictwem i korzysta z różnego rodzaju dokumentów i aktów prawnych dotyczącym portów, terminali i lotnisk. Oblicza koszty przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów.

Zawód technika, to praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, w dużym hałasie maszyn, w zadymieniu lub zapyleniu. Jego praca odbywa się na stojąco, w ciągłym ruchu i wymaga dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, a jego praca ma charakter zmianowy,  odbywać się zarówno  w dzień jak i w nocy.

Technicy eksploatacji portów i terminali znajdują zatrudnienie w:

 • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych;
 • działach przedsiębiorstw transportowo- spedycyjnych;
 • agencjach obsługi portów morskich i rzecznych;
 • portach morskich i rzecznych.
 • może również założyć własną działalność gospodarczą

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • porty, terminale, lotniska;
 • podstawy logistyki i spedycji;
 • towaroznawstwo i ładunkoznawstwo;
 • magazynowanie;
 • koszty procesów logistycznych;
 • laboratorium spedycji i magazynowania;
 • eksploatacja urządzeń transportu bliskiego;
 • język angielski zawodowy;
 • język obcy zawodowy;
 • zajęcia praktyczne;
 • podstawy przedsiębiorczości;
 • praktyka zawodowa.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • magazynowanie ładunków, w tym ponad gabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt, w portach i terminalach;
 • obsługiwanie ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach;
 • obsługiwanie środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych;
 • sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • rozpatrywania reklamacji zgodnie z trybem określonym w umowie, dotyczących obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach;
 • obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;
 • organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego;
 • organizowania i wykonywania konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!