Geodezja

TECHNIK GEODETA

 „Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać.
Otóż nie – trzeba wstawać w dobrym humorze.”
– Marcel Achard

Interesujesz się przestrzennym zagospodarowaniem terenu, pomiarami i pracą w terenie? Zawsze fascynowały Cię mapy? Jeśli tak, to proponujemy Ci świetny kierunek – technik geodeta. Dzięki nam zdobędziesz podstawę do dalszego rozwoju, zdobycia profesjonalnych uprawnień oraz nabycia doświadczenia. Kwalifikacje zawodowe można także podwyższyć poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku geodezja lub pokrewnych.

To odpowiedni kierunek dla osób które posiadają:

 • wyobraźnię przestrzenną
 • orientację w terenie
 • odporność na zmieniające się warunki pracy
 • koncentrację i podzielność uwagi
 • zainteresowania przyrodnicze i techniczne
 • dobry stan zdrowia, w szczególności dobry wzrok
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność

Zasadniczym celem pracy technika geodety jest zebranie potrzebnych danych  do wykonania różnego rodzaju map, między innymi podstawowej mapy kraju, map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie na bieżąco ich aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci biorą także udział w realizacji różnych budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, robią pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli, dokonują końcową inwentaryzację powykonawczą.  Geodeta sporządza również dokumentację geodezyjno-kartograficzną niezbędną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości. Wykonuje też w miarę potrzeby inne prace dla potrzeb budownictwa, eksploatacji kolei i dróg, przemysłu, górnictwa jak również leśnictwa i rolnictwa .

Prace geodezyjne wykonywane są przez cały rok, na otwartym terenie o różnym ukształtowaniu i różnych stopniach dostępności. Prowadzone są zarówno na szlakach kolejowych, drogowych w głębokich wykopach, na ulicach miast i osiedli a także w zakładach przemysłowych i halach fabrycznych. Realizując prace dla górnictwa pracuje się pod ziemią, natomiast w wypadku pomiarów wodnych – na wodzie. Podczas prac terenowych geodeta posługuje się instrumentami pomiarowymi mechaniczno-optycznymi i elektronicznymi, elektronicznymi rejestratorami danych oraz środkami łączności.

Zagrożenia jakie czyhają na technika geodetę w jego pracy to przede wszystkim hałas, zanieczyszczenia powietrza i niebezpieczeństwo kontaktu z przemieszczającymi się pojazdami podczas pracy na ulicach, a także działanie różnych czynników atmosferycznych podczas prac polowych. Niebezpieczeństwa z jakimi można się zetknąć w zakładach przemysłowych i budowlanych to zapylenie, poruszające się maszyny lub urządzenia. Spotkać się można również z pomiarami wykonywanymi w trudno dostępnych miejscach, oznacza to śliskie i nierówne powierzchnie oraz w ciasne pomieszczenia na różnej wysokości.

Zawód technika geodety to często współpraca z innymi członkami zespołu, dlatego często wymagana jest umiejętność pracy w grupie. Geodeta zatrudniony w administracji pracuje samodzielnie, aczkolwiek jego kontakty z ludźmi są intensywne, ponieważ przyjmuje wielu interesantów. Praca technika geodety przebiega zazwyczaj w stałych godzinach, nie dłużej niż 8 godzin dziennie. Zdarzają się natomiast prace polowe, podczas których czas pracy ulega wydłużeniu lub wręcz jest  bardzo ruchomy. Jest to ściśle związane z rodzajem otrzymanego zlecenia i warunkami atmosferycznymi. W ramach prac terenowych możliwe są wyjazdy poza miejsce zamieszkania, bywają również wyjazdy długotrwale i dalekie. Działania geodety nie należą do rutynowych, asortyment prac geodezyjnych jest bardzo bogaty, tak więc wybierając ten zawód nie będziesz miał możliwości się nudzić.

Technik geodeta może podjąć pracę w:

 • w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • urzędach administracji publicznej  – w każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie nawet więcej etatów).
 • jednostki administracji państwowej np. Ministerstwo Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • fotogrametrii
 • firmach drogowych i ogólnobudowlanych
 • prowadząc własną działalność gospodarczą

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • geodezja
 • geodezja urządzeniowo – rolna
 • geodezja inżynieryjna
 • fotogrametria
 • informatyka geodezyjna i kartograficzna
 • rysunek geodezyjny i elementy kartografii
 • przepisy prawne w geodezji
 • człowiek – praca – środowisko
 • podstawy przedsiębiorczości
 • ćwiczenia geodezyjne
 • praktyka zawodowa.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania celów wykonywania różnych prac geodezyjnych – terenowych, obliczeniowych i graficznych;
 • stosowania nowoczesnych instrumentów pomiarowych: niwelatorów, teodolitów i dalmierzy elektronicznych;
 • stosowania techniki komputerowej do opracowania różnych prac geodezyjnych.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!