Ochrona osób i mienia

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Potrzebujesz adrenaliny? Chciałbyś nauczyć się władać bronią i zgłębić tajniki samoobrony? Chcesz ochraniać ludzi tak, aby czuli się bezpiecznie w Twoim towarzystwie? Wiążesz z tym swoją przyszłą pracę zawodową? Jeśli tak, to najlepszym rozwiązaniem będzie kierunek – technik ochrony fizycznej osób i mienia w szkole Delta. Po skończonej nauce otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom technika ochrony fizycznej osób i mienia, po pomyślnie zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, jak sama nazwa wskazuje,  zajmuje się przede wszystkim ochroną osób i ich mienia. Podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych mu osób. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Pracownik ochrony to zawód nowy. Jego historia obejmuje najwyżej 20-30 lat. W Polsce branża ochroniarska rozpoczęła się po transformacji ustrojowej i wciąż systematycznie się rozwija. Niewiele osób w społeczeństwie ma świadomość, że ochrona nie polega tylko na zapewnianiu ochrony fizycznej, ale  także na umiejętności jej planowania, znajomości procedur administracyjnych oraz raczej na zapobieganiu zagrożeniom niż na ich bezpośredniej likwidacji.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach w których niezbędna jest ochrona, dlatego w ostatnim czasie, jest tak bardzo popularny i poszukiwanym zawodem w naszym kraju. Pracownikiem ochrony może być osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach handlowych, w miejscach użyteczności publicznej, w trakcie imprez masowych lub konwojująca pieniądze czy towary. Może nim być również osoba zajmująca się planowaniem i realizacją systemu ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach ochrony osób i mienia.

To kierunek dla osób które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość
 • odporność psychiczna na stres
 • dobra pamięć wzrokowa
 • uczciwość
 • dyskrecja
 • szybkość i pewność działania
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • opanowanie
 • umiejętność logicznego myślenia
 • brak podatności na emocje
 • odwaga

W zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia bardzo ważna jest również sprawność fizyczna. Słuchacze bowiem, muszą poradzić sobie z solidnymi treningami. Nasza szkoła organizuje zajęcia samoobrony, podczas których można polepszyć swoją kondycję zdrowotną, która z pewnością będzie niezbędna podczas szkolenia z bronią palną. Minęły już czasy, kiedy ochroniarzy kojarzono jedynie z siłą i przemocą. Niezdyscyplinowany pracownik ochrony nie będzie miał czego szukać w profesjonalnych firmach ochroniarskich.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, nie może dopuścić do tego, aby nieupoważniona osoba wtargnęła na teren chroniony. Jego zadaniem jest kierowanie i sporządzanie planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Chroni mienie podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych przed kradzieżą, rabunkiem dewastacją. Zapewnia porządek wewnątrz obiektów. Zapobiega, rozpoznaje i wykrywa zagrożenia w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej. Konwojuje wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, a także strzeże dostępu do tajemnicy firmy.

Praca technika ochrony fizycznej osób i mienia odbywa się na wolnym powietrzu, we wszystkich warunkach pogodowych lub w pomieszczeniach zamkniętych wszelkiego rodzaju.

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej oraz prowadzenia potrzebnej dokumentacji. Nauczą się także jak właściwie stosować nowoczesne metody i środki zabezpieczenia technicznego osób i mienia. Będą znali i potrafili zastosować procedury związane z ujęciem sprawcy przestępstwa i wykroczenia. Nie sprawi im problemu zapewnienie porządku wewnątrz obiektów w czasie imprez masowych. Zdobędą również wiedzę, jak organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi lub miejskimi.

Możliwości podjęcia pracy dla technika ochrony fizycznej osób i mienia:

 • agencje ochrony na stanowisku kierowniczym
 • przedsiębiorstwa, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
 • dowolne przedsiębiorstwo – jako pracownik ochrony
 • w policji lub służbach specjalnych
 • po uzyskaniu koncesji może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy prawne,
 • etyka, psychologia społeczna i socjologia pracy,
 • ekonomia, organizacja i zarządzanie,
 • kryminologia, kryminalistyka i terroryzm,
 • system prawa w Polsce,
 • prawo cywilne, administracyjne, handlowe, finansowe i pracy,
 • organizacja ochrony osób i mienia,
 • taktyka i dokumentacja działań ochronnych,
 • ochrona osób,
 • konwojowanie,
 • samoobrona, techniki interwencyjne,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • j. angielski,
 • informatyka.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywne orzeczenie lekarskie, że kandydat posiada zdolność fizyczną i psycho – fizyczną do wykonywania zadań pracownika ochrony. Absolwent otrzymuje tytuł Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Dodatkowym atutem jest zdobycie kwalifikacji do ochrony imprez masowych. Ukończenie szkoły uprawnia do ubiegania się o licencję pracownika ochrony pierwszego i drugiego stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!