Opiekun w domu pomocy społecznej

„Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy.”
Mikołaj Gogol

 Nigdy nie była Ci obojętna ludzka krzywda? Nie masz problemu w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi? Cechuje Cię życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych? Chcesz poświęcić się pracy na rzecz drugiego człowieka? Jeśli tak proponujemy Ci kierunek – opiekunka w domu pomocy społecznej. Dzięki nauce w naszej szkole zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Człowiek jest osobą niepowtarzalną i niezwykle złożona istotą. W  ciągu swojego życia uwikłany jest w różnorodne i rozbudowane relacje społeczne oraz systemy reguł. W gąszczu tych zależności czuje się coraz bardziej zagubiony, samotny bądź bezradny. Odczucia te wzmacniane bywają przez ograniczone zdolności adaptacyjne, które wynikają ze zmniejszonej wydolności fizycznej, intelektualnej lub psychicznej. Duża grupa osób potrzebuje pomocy i wsparcia instytucji opiekuńczych oraz zatrudnionych tam specjalistów. Społeczne potrzeby w tej dziedzinie wciąż wzrastają. Dlatego wzrasta zapotrzebowanie na zawody ściśle związane z pomocą drugiemu człowiekowi. Jednym z nich jest właśnie opiekunka w domu pomocy społecznej.

Opiekunka powinna posiadać:

 • dojrzałość emocjonalną
 • wrażliwość i empatię w kontaktach międzyludzkich
 • odporność na sytuacje trudne i stres
 • refleksyjność nad podejmowanymi działaniami
 • kulturę osobistą i poszanowanie godności oraz odmienności drugiego człowieka
 • gotowość niesienia pomocy i dyspozycyjność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • życzliwość i altruizm
 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu

Zadaniem opiekunki w domach opieki społecznej jest niesienie pomocy i opieki  ludziom  starszym, przewlekle chorym, upośledzonym umysłowo, bezdomnym oraz innym potrzebującym wsparcia okresowo bądź stale. Opiekunka pomaga w codziennych czynnościach związanych z toaletą, ubieraniem się, spożywaniem posiłków, bierze udział w prowadzeniu rehabilitacji leczniczej, a także czuwa nad stanem chorego w dzień i w nocy. Wartym podkreślenia zadaniem jest również organizowanie pensjonariuszom czasu wolnego.  Często są to spacery, gry i zabawy, kółka zainteresowań, czytanie prasy lub książek i tym podobne. Ludziom starszym, chorym niekiedy potrzebna jest tylko zwykła rozmowa i okazanie zainteresowania dla ich problemów. Biorąc pod uwagę ten fakt opiekunka zawsze powinna wygospodarować sobie czas na miłą pogawędkę z osobami wymagającymi rady, czy pocieszenia.

 

Do ośrodków trafiają również ludzie z patologicznych środowisk, alkoholicy lub kobiety uciekające przed przemocą męża. Opiekunki takim ludziom pomagają w powrocie do normalnego życia – szukają mieszkania, pracy, reprezentują ich w sądach, kuratoriach i organach administracyjnych. Przy pomocy podopiecznego opiekunka robi co może, aby uregulować jego sytuację prawną. Nadzoruje także  czy podopieczny czynnie szuka pracy lub stara się o zasiłek. Czuwać musi także nad przestrzeganiem regulaminu ośrodka, a w przypadku jego naruszenia (jakiejś awantury lub spożycia alkoholu) wnioskuje o wydalenie uciążliwego podopiecznego z ośrodka.

 

Praca opiekunki w domu pomocy społecznej odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w domach pomocy społecznej, w szpitalach dla przewlekle chorych, hospicjach, często w trudnych warunkach lokalowych. Godziny pracy opiekunek są zazwyczaj stałe i nie wymaga się pracy w dni wolne i świąteczne, z wyjątkiem dni kiedy są organizowane dodatkowe imprezy np. świąteczne. Inaczej wygląda czas pracy opiekunek w ośrodkach dla bezdomnych i samotnych matek. Tam obowiązkowa  jest obecność przez całą dobę. Dzień pracy to 8 lub 12 godzin i dyżury po południu lub w nocy, w zależności od regulaminu ośrodka.

 

Miejsca pracy dla opiekunek domów pomocy społecznej:

 • domy pomocy społecznej dla dzieci
 • specjalistycznych domy pomocy społecznej w kraju i zagranicą
 • środowiskowe domy samopomocy
 • ośrodki wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi
 • środowiska domowe
 • hospicja
 • placówki dziennego pobytu dla seniorów

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

WYBRANE ZAGADNIENIA NAUK SPOŁECZNYCH

 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • podstawy psychologii rozwojowej
 • pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 • podstawy gerontologii
 • podstawy psychopatologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup
 • podstawy prawa
 • organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji
 • etyka

EDUKACJA ZDROWOTNA I OPIEKA

 • zdrowie w różnych okresach życia
 • promocja zdrowia
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 • wybrane zagadnienia z rehabilitacją
 • elementy psychoterapii
 • wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczej

METODY TERAPIII AKTYWIZACJI

 • problematyka aktywizacji – zagadnienia wstępne
 • planowanie i organizacja czasu wolnego
 • elementy arteterapii
 • wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji

UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUNA

 • elementy komunikacji interpersonalnej
 • elementy informatyki
 • podstawy przedsiębiorczości

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

 • trening integracyjny
 • lustracje w placówkach pomocy społecznej
 • praktyki stacjonarne
 • praktyki zawodowe zblokowane.

Profesjonalizm i kompetencja opiekuna pracującego w domu pomocy społecznej poza udzielaniem doraźnego wsparcia podopiecznym, powinna wyrażać się w podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków  pobytu w instytucji.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

 Serdecznie zapraszamy!

 

Kierunki Pokrewne:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Masaż

Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Opiekunka środowiskowa

Terapia zajęciowa