Opiekunka środowiskowa

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było
na udzielenie pomocy bliźniemu.”  Mikołaj Gogol

 Jesteś gotowa nieść pomoc potrzebującym? Charakteryzujesz się wrażliwością i empatią? Masz powołanie do pracy z ludźmi? Jeśli posiadasz do tego odporność na stres to mamy dla Ciebie odpowiedni kierunek w naszej szkole – opiekunka środowiskowa. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa można je jeszcze poszerzyć kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, psychologia, socjologia.

Zdobyczą współczesnej cywilizacji  jest podwyższenie się wieku  biologicznego ludzi – tym samym zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych ze względu na: wiek, przebyte choroby, zaburzenia psychiczne itp. Rośnie rzesza ludzi starszych, samotnych – często o malejącej wydolności fizycznej, psychicznej, intelektualnej, o bardziej ograniczonej zdolności adaptacji do zmieniających się warunków życia. Dlatego właśnie zawód opiekunki środowiskowej jest tak bardzo potrzebny. Opiekunka  udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze potrzebującym ludziom, którzy nie mają wystarczającego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

To odpowiedni kierunek dla osób, które posiadają takie cechy jak:

 • spostrzegawczość, podzielność uwagi
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • zrównoważenie emocjonalne
 • zainteresowania humanistyczne (społeczne, pedagogiczne)
 • zdolności organizacyjne
 • odporność na trudne sytuacje i stres

Praca opiekunki środowiskowej zazwyczaj ma miejsce w domach osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, często w środowisku społecznie zaniedbanym. Konieczność częstych wizyt w placówkach służby zdrowia oraz opieki społecznej to podstawa w pracy opiekunki. Zadaniem opiekunki jest pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzi i rodzin potrzebujących pomocy w wyniku bezrobocia, zdarzeń losowych, uzależnień lub bezdomności. Opiekunka środowiskowa dzięki przeprowadzanym wywiadom rozpoznaje potrzeby swoich podopiecznych oraz podejmuje niezbędne działania w obrębie rodziny, organizacji charytatywnych i społecznych mające na celu pomoc środowiska. Dostarcza  także przepisane przez lekarza leki, ciepły posiłek, planuje transport do lekarza bądź umawia wizyty domowe. Mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań oraz aktywizuje do zwiększania samodzielności życiowej. Pilnuje również jak wykorzystywane są środki otrzymane od pomocy społecznej. Praca opiekunki to także prowadzenie szeroko pojętej dokumentacji takiej jak: opis środowiska, wnioski przedstawiane do różnych organizacji oraz dokumenty potrzebne do ewentualnego umieszczenia osób w domach pomocy społecznej lub hospicjum.

Opiekunki środowiskowej nie należy mylić z opiekunką społeczną. Opiekunka środowiskowa działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie, w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia, współpracując z instytucjami opieki społecznej. Praca ta nie jest łatwa, ponieważ opiekunka codziennie styka się z biedą, ubóstwem, chorobami i uzależnieniami a to może powodować u niej zmęczenie psychiczne i fizyczne. Dlatego konieczne będzie w tym wypadku posiadanie ponadprzeciętnej odporności na stres, cierpliwości i zaangażowania w niesieniu pomocy potrzebującym.
Możliwości zatrudnienia dla opiekunki środowiskowej:

 • Miejskie Ośrodki pomocy społecznej
 • Placówki Paliatywne Domy dla przewlekle chorych
 • Domy Pogodnej Starości
 • Domy samotnej Matki
 • zakłady opiekuńcze
 • zakłady pomocy społecznej
 • świetlice środowiskowe
 • dzienne domy opieki
 • środowisko domowe podopiecznych
 • opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Roczny program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRACY Z PODOPIECZNYM

 • elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • elementy pedagogiki specjalnej
 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • podstawy psychopatologii

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODOPIECZNEGO

 • polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w Polsce
 • wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi
 • problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • podstawy prawa
 • wybrane elementy organizacji i zarządzania

OPIEKA NAD PODOPIECZNYMI

 • pierwsza pomoc
 • zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska
 • higiena żywienia
 • metodyka organizacji czasu wolnego

UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z PODOPIECZNYM

 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • język migowy
 • elementy informatyki
 • wybrane umiejętności interpersonalne
 • podstawy przedsiębiorczości

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

 • zajęcia praktyczne
 • trening integracyjny
 • zblokowana praktyka zawodowa

Serdecznie zapraszamy!

 

Kierunki Pokrewne:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Masaż

Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Terapia zajęciowa