Administracja

TECHNIK ADMINISTRACJI

„Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi.” –
Antoine de Saint-Exupery

Interesujesz się prawem? Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w tym temacie oraz wykorzystać ją praktycznie w codziennym życiu? Chciałbyś podjąć pracę zawodową w urzędzie lub administracji sektora publicznego? Jeśli tak to proponujemy Ci kierunek – technik administracji w naszej szkole. Kierunek ten cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ wraz ze wzrostem biurokracji w instytucjach prywatnych i państwowych rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę urzędniczą.

Technik administracji to zawód z perspektywami na przyszłość. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Z tego powodu wzrastają również oczekiwania wobec techników administracji, od których wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Szerokoprofilowe kształcenie stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Technik administracja to kierunek, dzięki któremu nasi słuchacze zdobędą wiedzę na temat historii administracji oraz prawa polskiego i europejskiego. Równie ważne tematy na których się skupiamy, to przede wszystkim znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo – administracyjnego, zasady interpretacji tego prawa oraz prawo administracyjne w działaniu, czyli prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych. To także teoria organizacji i zarządzania, ekonomii oraz zadań stojących przed urzędami i instytucjami organizacjami, rządowymi i samorządowymi.

Cechy jakie powinien posiadać kandydat to przede wszystkim:

 • spostrzegawczość i zdolność koncentracji uwagi
 • zdyscyplinowanie, samoocena i samokontrola
 • poczucie służebnej roli administracji wobec obywateli
 • kultura osobista, takt, uprzejmość
 • dążenie do stałego doskonalenia się, perfekcjonizm

Technik administracji, jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji, interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Jego zadaniem jest także redagowanie pism, korespondencji, notatek służbowych oraz sprawozdań. Technik administracji przygotowuje również projekty umów, decyzji, porozumień, instrukcji, regulaminów oraz aktów, udziela też informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej. Stosuje obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach ale również posługuje się w swojej pracy podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej. Podczas nauki w naszej szkole słuchacze nauczą się jak prawidłowo i profesjonalnie przygotować naradę, konferencję lub ważne spotkanie urzędnicze i będą potrafili obsługiwać nawet najbardziej skomplikowane urządzenia biurowe.

Praca technika administracji odbywa się w pomieszczeniach biurowych w warunkach normalnych, 8 godzin dziennie. Prężny rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji zmusza pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. Technik administracji powinien zatem posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, powiązane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych. Specyfika kierunku wymaga umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy z ludźmi. Wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności powinno być podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Technik administracji może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucji administracyjnej  m.in.: urzędy wojewódzkie, rejonowe, powiatowe i gminne
 • podmiotach gospodarczych
 • organizacjach pozarządowych
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy wiedzy o państwie i prawie,
 • prawo cywilne i administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo finansów publicznych,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • gospodarka i gospodarowanie,
 • statystyka,
 • rachunkowość i analiza ekonom.,
 • socjologia i psychologia społeczna,
 • technika biurowa i organizacja pracy biurowej,
 • j. angielski.

Absolwent otrzymuje tytuł Technika Administracji.

Zapraszamy serdecznie!