Rachunkowość

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

„Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.”
David Hilbert

Zawsze fascynowała Cię matematyka? Lubisz liczyć, księgować, zajmować się finansami? Chciałbyś w przyszłej pracy zawodowej zająć się rozliczaniem podatków? Jeśli tak to polecamy Ci kierunek technik rachunkowości w naszej szkole. Absolwenci mogą podwyższać swoje kwalifikacji poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing.

Rachunkowość jest to szczególny systemem informacyjno – kontrolny o charakterze retro i prospektywnym dostosowanym do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (organizacji). Innymi słowy, rachunkowość to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw oraz sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Technik rachunkowości powinien posiadać takie cechy jak:

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dobra pamięć
 • dokładność w działaniu
 • umiejętność współdziałania i komunikowania się
 • cierpliwość
 • precyzyjność
 • odporność na działanie pod presją czasu
 • potrzeba samodoskonalenia

Technik rachunkowości powinien ciągłe aktualizować i doskonalić posiadane umiejętności. Wynika to, przede wszystkim, z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w zawodzie technika rachunkowości z jednej strony zapewnia kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś oznacza wyposażenie słuchaczy w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. W zawodzie technika rachunkowości istotna jest również sprawna obsługa komputera oraz programów stosowanych w księgowości. Ważne jest także wykonywanie podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego takiego jak:  fax, telefon, kopiarka itp.

Do zadań technika rachunkowości należy prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat. Technik rachunkowości nadzoruje terminy spłat zobowiązań, ściąga należności i roszczenia. Przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości, jak również przechowuje dokumentację księgową oraz przeprowadza kontrolę dokumentów księgowych. Zadaniem technika rachunkowości jest również ocena kondycji firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej.

Miejscem pracy technika rachunkowości są pomieszczenia biurowe. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy biurku. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Wielogodzinna praca w takich warunkach może powodować zmęczenie i znużenie.

Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

 • Biurach rachunkowo – podatkowych
 • Bankach i instytucjach  finansowych
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Zakładach budżetowych
 • Urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw
 • może założyć własną działalność gospodarczą

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • przedsiębiorczość,
 • wprowadzenie do działalności gospodarczej,
 • zarządzanie firmą,
 • elementy rachunkowości,
 • praca biurowa,
 • organizacja administracji,
 • komputeryzacja,
 • wprowadzenie do finansów,
 • prawo podatkowe w działalności gospodarczej,
 • etyka i odpowiedzialność,
 • dokumentowanie działalności gospodarczej,
 • ewidencja działalności podmiotów gospodarczych,
 • kalkulacja i sprawozdawczość,
 • komunikacja społeczna,
 • język obcy.

Celem szkoły jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do zatrudnienia w komórkach finansowo-księgowych we wszelkich sektorach gospodarki rynkowej.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!