Spedycja

TECHNIK SPEDYTOR

„Transport jest matką przemysłu, kolej – matką transportu.”
Jonathan Fenby

Posiadasz zainteresowania techniczne? Jesteś dokładny, spostrzegawczy i dobrze zorganizowany? Lubisz pracę z ludźmi? Chciałbyś poczuć odpowiedzialność za powierzone Ci mienie? Jeśli tak, to najlepszym kierunkiem dla Ciebie będzie technik spedytor w szkole Delta. Absolwenci mogą z powodzeniem podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka oraz transport.

Technik spedytor to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością. Dający duże możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu.

Za początek spedycji uznaje się XV wiek, ponieważ prawo składu oraz przymusu drożnego nakazywały składować towary we wszystkich miastach na drodze kupca objętych przymusem drogowym. Wykształcił się wtedy tzw. pozorny nabywca, który składał oświadczenie o nabyciu towaru, który jednak pozostawał w posiadaniu pierwotnego właściciela. Pozorny nabywca wysyłał towar we własnym imieniu, jednak na koszt cudzy i w miejsce wskazane przez pierwotnego właściciela. Dalszy rozwój spedycji nastąpił wraz z pojawieniem się maszyny parowej w XIX wieku. Kupcy, którzy nie byli rozeznani w zastosowaniach i liniach nowego środka transportu korzystali z wyspecjalizowanych firm, które świadczyły usługi polegające na planowaniu przewozów. W ciągu kilku dziesięcioleci następował dalszy rozwój techniczny transportu oraz praw taryfowych i handlowych. Wymusiło to powstanie firm świadczących kompleksowe usługi tj. planowania przewozów, pośrednictwa handlowego, wypełniania dokumentów itp.

Spedytor, najkrócej i najprościej mówiąc, to osoba która organizuje transport samochodowy, lotniczy lub kolejowy, zajmuje się wypełnianiem dokumentów, zleceń i instrukcji przewozowych. Odpowiada za sporządzanie umów z klientami, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem transportu. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem.

Technik spedytor powinien charakteryzować się:

 • wyobraźnią przestrzenną
 • podzielnością uwagi
 • szybką orientacją
 • sumiennością
 • zdolnością koncentracji uwagi
 • zdolnością kojarzenia
 • zdolnością organizacji i negocjacji
 • zdyscyplinowaniem
 • systematycznością
 • zdolnościami kierowniczymi
 • łatwością w nawiązywaniu kontaktów
 • dokładnością
 • opanowaniem

Technik spedytor organizuje przewozy, które polegają na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy poszukiwanie dodatkowych klientów, w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest również  za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu, drogi przewozu i przygotowania ładunku do przewozu. Spedytor organizuje załadunek,  wyładunek towarów oraz nadzoruje a także  monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Zadaniem spedytora jest również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie oraz kompletowanie dokumentów przewozowych

Podstawowymi narzędziami pracy spedytora  są komputer, fax oraz telefon. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Czas pracy spedytora  uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia.

Miejsca pracy dla technika spedytora:

 • Przedsiębiorstwa spedycyjne, logistyczne oraz transportowe, zajmujące się importem i eksportem w kraju oraz  za granicą
 • Agencje obsługi portów morskich oraz lotniczych
 • Hurtownie zaopatrujące placówki handlowe oraz placówki handlowe
 • Bazy transportowe komunikacji samochodowej, kolejowej oraz lotniczej
 • Firmy kurierskie
 • Urzędy pocztowe
 • Agencje celne, składy celne, wolne obszary celne

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy spedycji i transportu,
 • środki transportu,
 • podstawy prawa transportowego,
 • rachunkowość,
 • ubezpieczenia ładunków,
 • techniki informatyczne w rachunkowości,
 • marketing i sztuka negocjacji w spedycji,
 • zarządzanie. działalnością spedycyjną,
 • logistyka,
 • techniki biurowe,
 • statystyka,
 • język obcy,
 • dodatkowo: zakres wiadomości na Agenta Celnego.

Celem kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w zakresie działalności spedycyjnej i zarządzania działalnością spedycyjną. Dodatkowym atutem jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na licencję Agenta Celnego. Kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!