Informatyka – klasa wojskowa

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań
związanych z techniką informatyczną. Czteroletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych
obejmuje również następujące przedmioty
zawodowe:

Systemy operacyjne
Urządzenia techniki komputerowej
Sieci komputerowe
Witryny i aplikacje internetowe
Systemy baz danych
Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Język angielski zawodowy w branży informatycznej
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
Administracja bazami danych
Programowanie aplikacji internetowych
Praktyka zawodowa

Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe we współpracy z 12 Batalionem Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość do przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania tytułu technika informatyka.

Absolwenci klasy wojskowej mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło lub planuje wprowadzić kolejne dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

ZAPRASZAMY!