Zasady rekrutacji 2017/18

Nauka w naszym technikum jest bezpłatna. Pobieramy jedynie opłatę administracyjną, która wynosi 50 zł za semestr.
W tym roku szkolnym prowadzimy nabór na 6 kierunków:
1TH – technik hotelarstwa
1TI– technik informatyk
1TL – technik logistyk
1TS – technik spedytor
1TOT– technik obsługi turystycznej
1TW– technik weterynarii
1. W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien uzyskać min. 10 pkt.
2. Kandydat uzyskuje maksymalnie 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego. Za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z pięciu zakresów, kandydat otrzymuje 0,2 pkt.
egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 pkt.
język polski – maksymalnie 20 pkt.
historia i wiedza o społeczeństwie – max 20 pkt.
matematyka – max 20 pkt.enia
przedmioty przyrodnicze – max 20 pkt.
język obcy nowożytny – max 20 pkt.
3. Kandydat uzyskuje maksymalnie 60 punktów za oceny ze świadectwa. Punkty przyznawane są za oceny końcowe z języka polskiego, matematyki oraz dwóch innych przedmiotów, zależnie od wybranego kierunku są to:
technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa – język obcy nowożytny, geografia
– Technik weterynarii – biologia, chemia
– Technik informatyk, technik spedytor – informatyka, fizyka
Punkty za oceny obliczane są według wzoru:
Stopień celujący – 15 pkt.
Stopień bardzo dobry – 12 pkt.
Stopień dobry – 9 pkt.
Stopień dostateczny – 5 pkt.
Za stopień dopuszczający nie przyznaje się kandydatowi punktów.
4. Maksymalnie 40 punktów kandydaci zdobywają za szczególne osiągnięcia:
– 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
– 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5. Kandydaci mogą zdobyć punkty dodatkowe (max 25 pkt):
– Ocena z zachowania (max 15 pkt.):
wzorowa – 15 pkt.
bardzo dobra – 10 pkt.
dobra – 5 pkt.
– do 10 punktów za udokumentowane osiągnięcia:
10 punktów za udział w rejonowych i wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych
5 punktów za udział w szkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych a także laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę.
7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
PROWADZIMY NABÓR ELEKTRONICZNY
 09 maja-10 czerwca – Składanie wniosków przez kandydata.
 24-28 czerwca – Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 do 12 lipca – Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki – oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 od 20 lipca – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 Do 26 lipca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 Do 26 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.