Zasady rekrutacji 2018/19

Nauka w naszym technikum jest bezpłatna. Pobieramy jedynie opłatę administracyjną, która wynosi 50 zł za semestr.
W tym roku szkolnym prowadzimy nabór na 5 kierunków:
1TH – technik hotelarstwa
1TI– technik informatyk
1TL – technik logistyk
1TS – technik spedytor
1TOT– technik obsługi turystycznej

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
PROWADZIMY NABÓR ELEKTRONICZNY
 09 maja-10 czerwca – Składanie wniosków przez kandydata.
 24-28 czerwca – Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 do 12 lipca – Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki – oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 od 20 lipca – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 Do 26 lipca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 Do 26 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.